Geschil & Mediation

Geschil & Mediation

Mediation hoort bij organisaties met een MVO beleid

Onderzoek wijst uit dat arbitrage en rechtspraak gemiddeld 1 tot 1,5 jaar vragen

Mediation is sneller, goedkoper, efficiënter en vaak plezieriger

Bouwprojecten eindigen nog wel eens in een teleurstelling. Er doen zich situaties voor waarbij overeengekomen planningen niet worden gehaald of meer- of minderwerk waarover géén overeenstemming kan worden bereikt.

Mediation is in Nederland al lang geen onbekend begrip meer en wordt steeds vaker toegepast bij privé omstandigheden bij echtscheiding, nalatenschap of erfenis e.d. en in de zakelijke dienstverlening.

De toepassing van mediation in de bouw stuit echter nog vaak op weerstand. Enerzijds door onbekendheid en anderzijds door een sedert lang gevestigde cultuur van competitie. Opdrachtgevers hebben door het van oudsher uitgeven van uitvoeringscontracten op basis van bestek – de zogenoemde UAV-contracten – opdrachtnemers reactief gemaakt met betrekking tot het omgaan met wijzigingen, onvolkomenheden, onjuistheden, onvolledigheden e.d. Dit heeft bijgedragen aan een ver doorgevoerd claimgedrag van aannemers in relatie tot “meerwerk”.
Sinds enkele jaren is de bouwbranche gedreven om verandering aan te brengen in deze cultuur. Hierbij ligt de nadruk op het verbeteren van vertrouwen, samenwerking, prijs-kwaliteit-verhouding, innovatie en transparantie.

Deze vernieuwing is na de bouwenquête van enkele jaren geleden in gang gezet door de Regieraad Bouw en wordt sterk gestimuleerd door PSIBouw als uitvoerend lichaam van de Regieraad. Aan PSIBouw nemen alle in de bouwketen aanwezige partijen deel.

Met onze mediation wil PBS Vastgoed bijdragen aan de zo noodzakelijk verdere vernieuwing in de bouw. Wij zijn ervan overtuigd dat deze vernieuwing vooral gestalte zal moeten krijgen door een voortgaande mentaliteitsverandering en daarmee in de pas lopende professionalisering bij alle betrokken partijen in de bouwketen, zowel aan opdrachtgevers- als aan opdrachtnemerszijde. Mediation is een belangrijke bouwsteen voor die professionalisering en past geheel in het huidige tijdsbeeld. Als element van risicomanagement wordt het voor contractpartijen steeds belangrijker om mediation als beheersinstrument een plaats te geven. Ook als element van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) dient mediation haar plaats te krijgen.

Wanneer Bouwmediation?
Niet alle conflictsituaties lenen zich voor mediation. Allereerst dienen partijen altijd het geschil zelf aan te pakken. Komt er geen oplossing in zicht dan is elke poging om het conflict via mediation op te lossen zinvol. Uiteraard is het van belang zo vroeg mogelijk tot mediation over te gaan, hoewel er ook mediations plaatsvinden in geschillen die bij het gerechtshof aanhangig zijn (bij zaken in hoger beroep).

Mediation is zeker aan te raden als in het kader van goed relatiebeheer behoud van de relatie een zwaarwegende factor is. Daarnaast is mediation waardevol in situaties waarin op korte termijn helderheid is gewenst en in situaties waarin vertrouwelijkheid een rol speelt en de vuile was niet buiten wordt gezet. Als sprake is van een communicatieprobleem tussen partijen en vastgesteld kan worden dat partijen niettemin bereid zijn tot onderhandelen is mediation kansrijk.

Mediation is niet zinvol als (een der) partijen geen mandaat (heeft) hebben om beslissingen te nemen bij de conflictoplossing of als er geen vrijwilligheid is of geen vertrouwelijkheid kan worden gegarandeerd. Ook is mediation kansloos als een van de partijen een belang heeft (of blijkt te hebben) bij het (voort)bestaan van het conflict.

In het algemeen kan worden gesteld dat mediation een aantal voordelen kent boven de gebruikelijke manieren van geschilbeslechting (rechtspraak, arbitrage), namelijk:
  • snel en flexibel
  • kosten-efficiënt
  • informeel, maar toch vertrouwelijk en besloten
  • actieve rol van partijen onder deskundige begeleiding van de mediator
  • de belangen van de partijen staan centraal
  • toekomstgericht en geen beschadiging van relaties (duurzame relatie)
  • ruimte voor creatieve oplossingen
  • win-win resultaat, waardoor hoge acceptatiegraad
Onderzoek heeft uitgewezen dat arbitrage en rechtspraak gemiddeld 1 tot 1,5 jaar vragen, waarbij de kosten (advocaten) tot een aanzienlijk bedrag kunnen oplopen. Deze trajecten zijn vooraf niet altijd goed te voorspellen en de uitkomst ervan is bovendien veelal uitermate ongewis.