Woordenlijst

In de bouw worden diverse woorden gebruikt die voor een leek (particulier, huurder, vereniging van eigenaren e.d.) vaak onduidelijk zijn. Daarvoor hebben wij een klein aantal woorden die veelal voorkomen hieronder beschreven met hun betekenis.Bestek
Het bestek is de beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen, de voor het werk geldende voorwaarden, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing. De bij het bestek behorende tekeningen zijn de in de werkbeschrijving vermelde tekeningen en worden 'bestektekeningen' genoemd.

Bouwconstructie

Een bouwconstructie is een constructie van een bouwwerk of onderdeel van die constructie. Deze constructie of onderdeel is bestemd om belasting te dragen.

Bouwdeel

Een bouwdeel is een (tot een bouwwerk behorend) fysiek object met een specifieke prestatie, gedefinieerd door de aard van de technische oplossing en constructiewijze.

Bouwwerk

Een bouwwerk is de complete verzameling van functionele objecten en/of fysieke objecten benodigd aan een huisvestingsbehoefte te voldoen.

Brandcompartiment

Een brandcompartiment is een volume met een begrenzing; die grens moet de uitbreiding van brand een bepaalde tijd tegenhouden, zodat andere besloten ruimten buiten het compartiment gevrijwaard blijven van vuur, hitte en rook.

Bijzondere toegankelijkheidssector

Een bijzondere toegankelijkheidssector is dat gedeelte van een toegankelijkheidssector dat mede bestemd is voor gebruik door rolstoelgebruikers.

Definitief ontwerp

Het definitief ontwerp is het ontwerp dat is aanvaard door de opdrachtgever. Op basis van het definitief ontwerp kunnen de documenten ten behoeve van de aanbesteding en/of uitvoering worden gemaakt.

Haalbaarheidsstudie

De haalbaarheidsstudie is de analyse van functionele, technische financiële, ruimtelijke en locatie-aspecten van een voorgenomen project, om een beslissing te kunnen nemen over de eventuele realisatie van het project.
Uit de haalbaarheidsstudie vloeien mogelijkheden van projectbegrotingen voort die bij het nemen van een beslissing tegen elkaar worden afgewogen.

Initiatief

het initiatief is het geheel van de activiteiten die leiden tot de beslissing om met de projectvoorbereiding te beginnen. Vaak heeft het initiatief betrekking op de nodige procedurele goedkeuring. Bij het initiatief kunnen reeds vragen worden gesteld inzake het huren, het verbouwen of het nieuwbouw plegen, waarna een haalbaarheidsstudie kan volgen

Inwendige scheidingsconstructie


een inwendige scheidingsconstructie is een constructie die de scheiding vormt tussen twee voor mensen toegankelijke besloten ruimte van een gebouw, waaronder inbegrepen de op die constructie aansluitende delen van andere constructies, voor zover die delen van invloed zijn op het voldoen van die scheidingsconstructie aan een bij of krachtens dit besluit gegeven voorschrift

Materiaalkosten

materiaalkosten zijn de kosten van bouwstoffen of materialen die in een bouwwerk worden verwerkt

Materieelkosten

materieelkosten zijn de kosten van hulpmiddelen als deel van algemene uitvoeringskosten, nodig voor de uitvoering van werken en na oplevering daarin niet achterblijven

Oplevering

de oplevering is de opneming van het uitgevoerde werk en, indien dit door of namens de opdrachtgever goedgekeurd is, overdracht van het voltooide werk door de aannemer aan de opdrachtgever of aan de bouwdirectie die namens de opdrachtgever optreedt. Voor de overdracht vindt opneming of beproeving plaats om te bepalen of het werk voltooid is, waarna goedkeuring door of namens de opdrachtgever kan plaatsvinden

Prijsvorming

de prijsvorming is het geheel van de activiteiten vanaf de aankondiging van de aanbesteding of het uitnodigen van de gegadigde(n) om te komen tot het vaststellen van de aannemingssom

rookcompartiment

een rookcompartiment is een geheel met wanden omsloten, overdekte ruimte die voorkomt dat bij brand rook zich binnen korte tijd kan verspreiden naar een ander deel van het gebouw of naar een ander gebouw

stelpost

een stelpost wordt gevormd door de kosten van nog nader te specificeren delen van een bouwwerk

structuurontwerp

het structuurontwerp is het ontwerp in wording, waarin de hoofdlijnen van het bouwwerk zijn gegeven, zoals functiegebieden en de hoofddraagconstructie met bijbehorende hoofdmaten.
Een structuurontwerp bevat geen materiaalaanduidingen

toegankelijkheidssector

een toegankelijkheidssector is dat gedeelte van een gebouw bestaande uit een of meer met elkaar in verbinding staande ruimten die mede zijn bestemd voor gebruik door bezoekers

uitvoering

de uitvoering is het proces van het tot stand brengen van bouwdelen, totdat het bouwwerk gerealiseerd is.
Het proces omvat een geheel van activiteiten die gebeuren op de bouwplaats en elders ten aanzien van projectgerichte activiteiten, zoals het voorbereiden van bouwdelen en logistieke activiteiten, waaronder inkoop en het vervoeren van bouwmaterialen en bouwprodukten naar de bouwplaats

uitwendige scheidingsconstructie

een uitwendige scheidingsconstructie is een constructie die de scheiding vormt tussen een voor mensen toegankelijke besloten ruimte defruimte van een gebouw en de buitenlucht, de grond of het water, waaronder inbegrepen de op die constructie aansluitende delen van andere constructies, voor zover die delen van invloed zijn op het voldoen van die scheidingsconstructie aan een bij of krachtens dit besluit gegeven voorschrift

veiligheidstrappenhuis

een veiligheidstrappenhuis is een verkeersruimte waarin een trap is gelegen waarover een vluchtweg voert, welke ruimte in de vluchtrichting uitsluitend kan worden bereikt vanuit een niet besloten ruimte

verblijfsruimte

een verblijfsruimte is een besloten ruimte bestemd voor het verblijven van mensen

vloerafscheiding

een vloerafscheiding is een afscheiding aan de randen van een (dak)vloer ter voorkoming van het van die vloer kunnen vallen en dienende als steunpunt voor personenverkeer

vluchtmogelijkheid

een vluchtmogelijkheid is een van rook gevrijwaarde route, uitsluitend voerend over een of meer vloeren, trappen of hellingbanen, langs welke route het aansluitende terrein kan worden bereikt zonder dat deuren worden gepasseerd die met een sleutel moeten worden geopend

vluchtweg

een vluchtweg is een van brand gevrijwaarde vluchtmogelijkheid die uitsluitend door een of meer verkeersruimten voert

voorlopig ontwerp

het voorlopig ontwerp is het ontwerp dat onderhevig blijft aan wijzigingen overeenkomstig de wensen van de opdrachtgever tot dit ontwerp door de opdrachtgever is aanvaard. Een voorlopig ontwerp bevat materiaalaanduidingen en kan de uitwerking zijn van een structuurontwerp

Woongebouw

Een woongebouw is een gebouw of gedeelte van een gebouw, in welk gebouw of welk gedeelte twee of meer woningen zijn gelegen die zijn te bereiken door één of meer gemeenschappelijke verkeersruimte.
 

Terug naar kennisbox