SCIOS-keuring verplicht voor stookinstallaties > 100kW

SCIOS is de afkorting van Stichting Certificering Onderhoud en Inspectie van Stookinstallaties.
 Keuringsplicht
In Nederland geldt een keuringsplicht voor stookinstallaties met een vermogen van meer dan 100 kilowatt. Deze keuringen, of inspecties worden gecoördineerd door de SCIOS. Installateurs die onderhoud of inspecties uitvoeren aan deze installaties moeten SCIOS gecertificeerd zijn.
 
Eerste of Bijzondere Inspectie (EBI)
Wanneer een nieuwe installatie wordt opgeleverd, of wanneer nooit eerder een inspectie heeft plaatsgevonden, moet een 'Eerste of Bijzondere Inspectie (EBI)' worden uitgevoerd. Als eigenaar van zo'n stookinstallatie is men van overheidswege verplicht deze inspectie te laten uitvoeren. Wanneer een installatie wordt goedgekeurd, wordt een 'Verklaring van geen bezwaar' afgegeven. De eigenaar van de installatie dient deze verklaring te kunnen tonen.
 
Periodieke Inspectie (PI) 
Minimaal om de twee en maximaal om de vier jaar vindt een herinspectie plaats, de zogenaamde 'Periodieke Inspectie' (PI). Hierbij wordt gecontroleerd of de installatie nog voldoet aan de door de EBI-er geformuleerde normen. 
Bij afwijkingen kan de PI-er, eventueel in overleg met de EBI-er besluiten een instelling te wijzigen of een onderdeel te vervangen. Van de PI wordt ook weer een verslag gemaakt en als de installatie wederom is goedgekeurd wordt een 'Verklaring van inspectie' afgegeven. Ook deze veklaring moet kunnen worden overlegd. Deze inspectie is eveneens verplicht en kan worden uitgevoerd door een installateur die het bevoegde personeel in dienst heeft.
 
Periodiek Onderhoud
Jaarlijks moet het 'Periodiek Onderhoud' (PO) worden uitgevoerd. Dit is het feitelijke reinigen en afstellen van een brander of ketel. De PO-er is niet bevoegd instellingen te wijzigen, maar is doorgaans wel degene die als eerste veranderingen opmerkt. In overleg met PI-er kan dan worden besloten welke actie moet worden ondernomen. PO dient jaarlijks te worden uitgevoerd en wanneer de installatie in orde is bevonden wordt een 'Verklaring van onderhoud' afgegeven..

Terug naar kennisbox