Laagspannings keuring

NEN3140 bestaat in principe uit drie onderwerpen
  1. Elektrische installaties moeten veilig te gebruiken zijn.
  2. Elektrische gereedschappen moeten veilig te gebruiken zijn.
  3. Personen die aan en in de omgeving van elektrische installaties werken moeten geïnstrueerd zijn over de veiligheid.Elektrische installaties
Om veilig gebruik van elektrische installaties zoveel mogelijk te waarborgen schrijft NEN 3140 voor dat elektrische installaties periodiek moeten worden geïnspecteerd. De inspectie bestaat uit een visuele inspectie en uit een inspectie door meting en beproeving. De inspectie die beschreven is in NEN3140 geldt voor bestaande installaties. In de NEN1010 staan de voorwaarden waaraan een nieuwe installatie moet voldoen. Een inspectie mag uitgevoerd worden door minimaal een vakbekwame persoon, deze persoon heeft kennis van elektrotechniek op minimaal LTS energietechniek en heeft kennis van NEN3140, NEN1010 en eventueel aanvullende normen met betrekking tot het uitvoeren van een inspectie.

De Arbeidsinspectie en verzekeringsmaatschappijen beschouwen de NEN3140-norm als bindend. Laat u periodiek NEN3140-inspecties uitvoeren, dan kunt u richting wetgever en verzekeraar hard maken dat u er alles aan hebt gedaan om te voldoen aan de gestelde veiligheidseisen. Voldoet u niet aan uw verplichtingen op dit gebied, dan kan de Arbeidsinspectie tot maatregelen overgaan. In het “gunstigste” geval krijgt u een boete opgelegd. Is er een situatie waarbij acuut gevaar dreigt, dan kan ook besloten worden de werkzaamheden in uw bedrijf, of organisatie stil te leggen. Het lijkt er op dat ook verzekeringsmaatschappijen, na een schadegeval, steeds vaker gaan vragen om aan te tonen dat u aan uw verplichtingen, om de installatie goed te onderhouden, hebt voldaan.

Naast het laten uitvoeren van inspecties bent u ook verplicht een installatieverantwoordelijke en een werkverantwoordelijke voor uw installaties aan te wijzen. De eerstgenoemde is verantwoordelijk voor het technische beheer en onderhoud van de installaties, de laatstgenoemde geeft aan hoe er met de installaties gewerkt moet worden. Beide taken kunnen door één, maar ook door meerdere personen worden uitgevoerd.

Op dit moment zijn bedrijven, (semi) overheden en verhuurders/beheerders verplicht de elektrotechnische installaties in hun panden periodiek te laten inspecteren. Ook voor particulieren is het raadzaam en veilig om dergelijke inspecties te laten uitvoeren (zie onze APK Woning).

Wist u dat uw aansprakelijkheid vér reikt? Als een brand blijkt te zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke installatie, dan wordt u verantwoordelijk gesteld. U bent ook verantwoordelijk voor het onderhoud van installaties (elektriciteit & gas). Hebt u een beheerder in dienst voor het onderhoud van woningen, dan is de beheerder verantwoordelijk.

De risico-inventarisatie leidt tot een onderbouwd inspectiebeleid. Het inspectieplan NEN3140/NEN3840 geeft aan waarop, hoe en met welke frequentie en steekproef inspecties moeten gaan plaatsvinden. De gefaseerde aanpak spreidt voor u kosten en inspanningen over meerdere jaren. 

Terug naar kennisbox